Yvonne Strahovski
ef4f3-yvonne-strahovski-411899
Author: Frazer Harrison
Copyright: 2008 WireImage
Yvonne-Strahovski-Tight-Pants1
Orientation: 1